top of page

یک تمرین سفارشی ایجاد کنید

new_exercises.png

تمرین سفارشی

بیش از 1500 تمرین تمرینی در اپلیکیشن مربی Rambody وجود دارد. با این حال، مربیان همچنان می توانند تمرینات سفارشی خود را در صورت نیاز طراحی و ایجاد کنند.

این تمرین‌ها در حساب مربی ذخیره می‌شوند و برای مربیان دیگری که از برنامه استفاده می‌کنند نشان داده نمی‌شوند.

می توانید video and image را به تمرین طراحی شده سفارشی خود اضافه کنید و متنی را برای توصیف تمرین برای مشتری خود اضافه کنید.

bottom of page